Result: comming soon 

 

लिलाधर एजुकेशनल एकेडेमी
LILADHAR EDUCATIONAL ACADEMY
Second Terminal Examination-2073


CLASS/DATE

6/13

6/14

6/16

6/17

6/18

6/19

6/20

Nursery-A

Nepali

English

Math

Drawing-25

Nepali Oral-25

English Oral-25

Math Oral-25

Nursery-B

Nepali

English

Math

Drawing-25

Nepali Oral-25

English Oral-25

Math Oral-25

Nursery-C

Nepali

English

Math

Drawing-25

Nepali Oral-25

English Oral-25

Math Oral-25

LKG

Nepali

English

Science

Math

Drawing-25

Writing-25

Language Practice-50

UKG

Nepali

English

Science

Math

Social

Drawing-25
Writing-25

Language Practice-50

ONE

Nepali

English

Science

Math

Social

Computer

Con/Writing

TWO

Nepali

English

Science

Math

Social

Computer

Con/Writing

नोट:१. परिक्षामा प्रत्येक विद्यार्थी स्कूल ड्रेशमा आउनु पर्ने
२.परिक्षामा बस्नको लागि परिक्षा प्रवेश कार्ड अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने
३.परिक्षा प्रवेश कार्ड लिनको लागि आश्विन सम्मको मासिक शुल्क चुक्ता हुनुपर्ने
४. कुनै बिषयमा नकल गरेको फेला परेमा त्यो बिषयको पेपर रद्दहुने
मा हेर्नु होला         
६. प्रत्येक विद्यार्थीलाई परिक्षाको समयमा लेख्नु भन्दा पढ्ने होमवर्क बढि भएको हुनाले घरमा पढाईमा ध्यान दिनुहोला